sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

1. PODSTAWA PRAWNA


1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. tj. 2015.1340 z późń zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z dnia 09.07.2013 , poz. 789)
3.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.11.2016r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017r. (Dz.U. z 2016, poz. 1934).

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jabłonka,  34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1,
Referat Finansów, pok. 112, I piętro, na lewo od schodów
Nr tel. 18 26 111 36

3. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.
2. Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

4. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.  
od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego
- w przypadku składania wniosków w pierwszym terminie do wniosku należy dołączyć faktury Vat dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
- w przypadku składania wniosków w drugim terminie do wniosku należy dołączyć faktury Vat dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.,

5. TERMINY WYPŁATY ZWROTU

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
* od 1-30 kwietnia 2017 r.– jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2017 r.
* od 1-31 października 2017 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.

6. TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu, a w przypaku złożenia wniosku w pierwszym terminie kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (.pdf)