sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RIOŚ.271.33.2017 Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz projekt umowu

RIOŚ.271.33.2017                                                     Jabłonka, dnia 1 września 2017 roku                                              

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.130.698,29 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem, 29/100 złotych ) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

 

            W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożonymi przez wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

W związku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania, zwraca się z prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy:

1) prosimy o zgodę na dodanie w treści umowy w§ 1 ust. 5 słów „płatne w terminach określonych zgodnie z § 3 ust. 8”;

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian

2) w § 1 ust. 6 – prosimy o wykreślenie słowa „najpóźniej” ponieważ harmonogram spłaty rat powinien być określony jednoznacznie;

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian

3) prosimy o zgodę na dodanie w § 1 ust. 8, iż uruchomienie kredytu będzie uzależnione od spełnienia warunków określonych w ust. 10 i 11;

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian

4) prosimy o zgodę na wykreślenie § 6 ust. 3, który stanowi powtórzenie § 1 ust. 5 (ewentualnie można wykreślić § 1 ust. 5.);

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian

5) dotyczy § 12: prosimy o zgodę na dodanie zapisów:

„Bank jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części niniejszej Umowy z ważnych powodów, w szczególności jeżeli:

            1)      Kredytobiorca nie wykonał obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a w szczególności nieterminowo reguluje zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitału, oprocentowania lub innych należności umownych;

            2)      kredyt lub jego część został wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem,

            3)      Kredytobiorca złożył w Banku dokumenty lub przedstawił informacje, które                      okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym;

            4)      nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu zagrażającym               wypłacalności Kredytobiorcy lub możliwości dalszej spłaty rat kapitału lub                     oprocentowania w umownych terminach;

            5)      zabezpieczenia nie zostały ustanowione w terminie lub też obniżeniu uległa ich                 realna             wartość;

            6)      Kredytobiorca nie wywiązuje się z jakichkolwiek innych umów zawartych z                      Bankiem (bez względu na ich rodzaj);

            7)      przeciwko Kredytobiorcy wszczęto postępowanie egzekucyjne a w                                     szczególności doszło do zajęcia majątku Kredytobiorcy.”

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian

6) dotyczy § 12 ust. 4: prosimy o zmianę zapisu na „Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku i wyznaczenia przez Bank (w formie pisemnej) terminu spłaty zadłużenia.”;

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian

7) prosimy o zgodę na dodanie zapisu: „Kredytobiorca zobowiązuje się do udostępnienia na swojej stronie internetowej lub dostarczania do Banku rocznych oraz półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opiniami RIO, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz kwartalnych sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28S.”;

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian - dokumenty są udostępniane na oficjalnej stronie Gminy Jabłonka (http://www.jablonka.pl/index.php/zamowienia-publiczne-mainmenu-37/62-dokumenty-finansowe)

8) § 15 – zmieniony został publikator tekst jednolity ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – prosimy o skorygowanie;

 Odpowiedź: Zapis umowy został skorygowany. Zamawiający przesyła w załączeniu projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) z naniesionymi poprawkami oraz zamieszcza projekt umowy na stronie internetowej Gminy Jabłonka www.jablonka.pl

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.09.2017 r. (godziny bez zmian). Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością uzyskania dodatkowych wyjaśnień zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Załącznik nr 6 do SIWZ

                                                                                                           

UMOWA

Nr RIOŚ.272.50. … .2017

 

Sporządzona w dniu.............................. w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222

reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka – Pana Antoniego Karlak

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Pani mgr Danuty Sarniak

 

a   ...............................................................................

z siedzibą: ..................................................................

NIP: ...........................................................................

Wpisaną do ................................................................

reprezentowaną przez: ................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

 

zwany dalej „Bankiem”, reprezentowany przez:

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”

 

Preambuła

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przez Kredytobiorcę przetargu nieograniczonego, strony niniejszym zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego w przedmiocie udzielenia kredytu.

 

§ 1

 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bank udziela Kredytobiorcy kredytu długoterminowego zwanego dalej kredytem, w kwocie łącznej3.130.698,29 zł (słownie: słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 29/100 złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z okresem spłaty 2018-2024 na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Kredyt zostanie uruchomiony w całości w roku 2017 z zastrzeżeniem § 2

3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2017 r.

4. Zakończenie okresu wykorzystania kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2017 r. lub na dzień następny po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu.

5. Strony ustalają następujące terminy i kwoty spłaty kredytu:

- w 2018 r. – cztery raty w wysokości po 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych)

- w 2019 r. – cztery raty w wysokości po 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych),

- w 2020 r. – cztery raty w wysokości po 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych),

- w 2021 r. – cztery raty w wysokości po 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- w 2022 r. – cztery raty w wysokości po 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

- w 2023 r. – cztery raty w wysokości po 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych),

- w 2024 r. – trzy raty w wysokości po 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), oraz 1 raty w wysokości 220.698,29 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 29/100)

6. Kredyt udzielony będzie na okres 7 lat z okresem spłaty rozpoczynającym się najpóźniej od 31 marca 2018 r.

7. Kredytobiorca oświadcza, że środki z kredytu przeznaczy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8.  Kredyt uruchamiany jest na podstawie pisemnych dyspozycji (wniosków lub formularzy bankowych) złożonych przez Kredytobiorcę zależnie od aktualnego zapotrzebowania Kredytobiorcy na środki z kredytu, realizowanych przez Bank w dowolnych terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego.

9. Zaciągnięte zobowiązanie pieniężne, o którym mowa w §1 zostanie pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Jabłonka w latach 2018-2024.

10. Kredytobiorca zobowiązuje się do przedstawienia w dniu podpisania umowy:

- aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US

- pozytywnej uchwały RIO o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Jabłonka

  - pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w razie niespłacenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

11. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (z kontrasygnatą Skarbnika Gminy).

 

§2

1. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości, tj. obniżenia kwoty kredytu, wskazanej w § 1 lub terminów i wysokości transz kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych.

2. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

3. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych.

4. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. O terminie daty spłaty Kredytobiorca powiadomi Bank w terminie 2 dni przed datą spłaty.

 

§3

1. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym. Stawka oprocentowania składa się z marży banku i stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, poprzedzający okres obrachunkowy, lub ostatniego dnia roboczego przed datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania.

2. Marża Banku jest stała w całym okresie obowiązywania umowy.

3. W dniu podpisania umowy stopa procentowa wynosi .....% w stosunku rocznym. Stopa procentowa uwzględnia niezmienną marżę banku w wysokości ......%.

4. Zmiana wysokości oprocentowania dla kolejnych okresów obrachunkowych następuje w pierwszym dniu miesiąca rozpoczynającego dany kwartał kalendarzowy.

5. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w kwartalnych okresach obrachunkowych

6. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 (w roku przestępnym) dni w roku.

7. Bank powiadamia kredytobiorcę o wysokości należnych do spłaty odsetek przynajmniej na siedem dni roboczych przed planowanym terminem spłaty zadłużenia, drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.

8. Spłata kapitału i odsetek następuje do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, którego dotyczy okres obrachunkowy. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie - strony ustalają, że sobota nie jest dniem roboczym.

 

§4

1. Odsetki od kredytu będą spłacane w okresach kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy. Pierwsze odsetki płatne do 31.03.2018 r.

2. Spłata odsetek od kredytu następuje w walucie polskiej na rachunek wskazany przez Bank.

 

§5

1. Bank nie pobierze żadnych dodatkowych opłat w tym prowizji za udzielenie kredytu, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Z tytułu zawartej umowy Bank pobierze prowizję w wysokości … % od kwoty wykorzystanego kredytu, płatną w walucie kredytu w dniu spłaty pierwszej raty kredytu.

 

§6

 1. Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do dnia 30.03.2018 roku.
 2. Spłata kredytu rozpocznie się najpóźniej od 31.03.2018 r. i trwać będzie przez okres 7 lat.
 3. Kredyt spłacany będzie sukcesywnie, w kwartalnych ratach:
 • w roku 2018 spłata 4 rat po 12.500,00 zł,
 • w roku 2019 spłata 4 rat po 12.500,00zł,
 • w roku 2020 spłata 4 rat po 12.500,00 zł,
 • w roku 2021 spłata 4 rat po 75.000,00zł,
 • w roku 2022 spłata 4 rat po 200.000,00 zł,
 • w roku 2023 spłata 4 rat po 250.000,00 zł,
 • w roku 2024 spłata 3 rat po 220.000,00 zł, oraz 1 raty w wysokości 220.698,29 zł

W przypadku zmiany wysokości kwoty kredytu zgodnie z § 2 ust. 1, strony ustalą wysokości kwartalnych rat.

 1. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie, pod warunkiem, że powiadomi Bank o planowanym terminie spłaty, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty.

 

§7

1. Spłata kredytu nastąpi w walucie polskiej na rachunek wskazany przez Bank.

2. Kredytobiorca będzie wykorzystywał kredyt w walucie polskiej w formie bezgotówkowej zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu na rachunek bieżący Kredytobiorcy.

 

§8

1. Strony ustalają, że łączna wartość odsetek i prowizji (pełne koszty udzielenia kredytu) od kwoty 3.130.698,29 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 29/100) zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Banku (formularz ofertowy, stanowią załączniki nr 1 do umowy) wynosi............... zł (słownie: ................ złotych) z zastrzeżeniem ust.2

2. Końcowa wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o faktyczną wielkość wykorzystanego kredytu oraz zapisów niniejszej umowy mających wpływ na cenę kredytu.

 

§9

1. Termin spłaty raty kredytu jest zachowany w przypadku wpływu do Banku środków najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.

2. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.

 

§10

1. Niespłacenie kredytu z odsetkami w całości lub w części w ustalonym terminie powoduje uznanie nie spłaconej kwoty za zadłużenie przeterminowane.

2. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane są odsetki ustalane w oparciu o Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku, lub w oparciu o Tabelę opłat i prowizji Banku

3. Bank w terminie 3 dni roboczych po upływie terminu spłaty zawiadomi Kredytobiorcę listem poleconym o powstaniu zadłużenia przeterminowanego, wzywając do zapłaty zaległych należności.

 

§11

1. Spłata kredytu jest zabezpieczona wystawionym przez Kredytobiorcę wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową (z kontrasygnatą Skarbnika Gminy).

2. Koszty z tytułu ustanowienia i zwolnienia prawnego zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca.

 

§12

1. Bank może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego kredytu, przed umownym terminem spłaty w przypadku wykorzystania kredytu na inny cel, niż przewidziany.

2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące i liczony jest od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całego istniejącego zadłużenia najpóźniej w dniu upływu okresu wypowiedzenia. Po tym terminie niespłacona należność staje się zadłużeniem przeterminowanym.

3. Za datę doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu uznaje się dzień doręczenia zawiadomienia osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku i wyznaczenia nowego, uzgodnionego przez strony w formie pisemnej, terminu spłaty zadłużenia.

 

§13

Kredytobiorca zobowiązuje się do:

1. udzielania na prośbę Banku wyjaśnień i udostępnienia dokumentów, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, w szczególności umożliwiających ocenę zdolności Kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami,

2. powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą i siedzibą, statusem prawnym.

 

§14

Strony dodatkowo ustalają, co następuje:

1. Kredytobiorcy przysługuje prawo do negocjowania warunków spłaty odsetek za zwłokę i stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego.

2. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o istotnych zmianach przepisów prawa mogących mieć wpływ na realizację umowy.

3. Kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy kredytu.

4. Kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tytułu dokonania wcześniejszych spłat kredytu i odsetek.

 

§15

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, dopuszczalne są tylko w granicach określonych przez art. 144 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.) i wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która dokonywana jest w trybie § 3 ust. 6.

 

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego oraz innych ustaw, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§17

Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd siedziby Kredytobiorcy.

 

§18

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Banku i Kredytobiorcy.

 

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowy

 

 

 

____________________                                                                    ___________________

Kredytobiorca