sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.271.ZO.6.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zmówienia publicznego na „dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce”.

ZUK.271.ZO.6.2017                                                                                             Jabłonka, dnia 20 grudnia 2017 roku


 

 

Dotyczy: postępowania Nr: ZUK.271.ZO.6.2017

o udzielenie zmówienia publicznego na „dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce” wpłynęła jedna oferta złożona przez:

 

EUROSPED PALIWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

ul. Dworska 6

41-902 Bytom

 

Oferowany łączny koszt dostawy lekkiego oleju opałowego w ilości szacunkowej 31 000 litrów wyniósł 84 515,15 zł brutto.

W wyniku oceny i badania złożonej oferty ustalono, że badana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający informuje, że o terminie   i miejscu podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany w osobnym piśmie.