sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Jabłonka w 2020 roku

Inwestycje zrealizowane

na terenie Gminy Jabłonka w 2020 roku

 

Infrastruktura komunikacyjna – budowa mostu oraz modernizacje i remonty dróg gminnych.

 

 • Inwestycje drogowo – mostowe.

W tym m.in.:

Wybudowano most do Sołtystwa wraz z drogą dojazdową w miejscowości Orawka.

  Wartość inwestycji wynosi 1 337 287,10 zł.

          Dofinansowanie w wysokości 763 608,00 zł pochodzi z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych,
          a kwota 268 044,00 zł - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

 • Wykonano remont drogi gminnej 360670 K ul. Pogranicza w miejscowości Jabłonka – Bory na długości 900 mb. Wartość prac objętych umową stanowi kwotę 506 256,93 zł, w tym kwota dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi 405 005,00 zł.

 

 

 • Położono nawierzchnię asfaltową na odcinku 200 mb i wykonano odwodnienie drogi o nr ewid. 8555/3 w Podwilku. Poniesiono wydatki w wysokości 44 802,64 zł

 

 

 • Wykonano odwodnienie w Jabłonce - w rejonie skrzyżowania ul. Gęstych Domów z drogą nr ewid. 5137 o długości ok. 110 mb. Wartość inwestycji wyniosła 52 861,85 zł.

Ponadto wykonano odwodnienie drogi nr ewid.  8573/1 na odcinku długości 190 mb w Podwilku.
Wartość inwestycji wyniosła 81 657,65 zł.

Łącznie wykonano nawierzchnię asfaltową na 13 drogach  o łącznej długości 2,07 km

Łączna kwota wydatków na inwestycje drogowo – mostowe wyniosła 2 301 272,18 zł 

 • Wykonano nawierzchnię tłuczniowo-żwirową na 5 odcinkach dróg o łącznej długości 715 mb.
  Kwota wydatków wynosi 91 900,26 zł 
 • Przeprowadzono bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych;
  wydatkowano na ten cel łącznie 390 646,10 zł

 

Wybudowano chodnik przy ulicy Podhalańskiej w Jabłonce

 • Wykonano chodnik z kostki brukowej wzdłuż ulicy Podhalańskiej, po prawej stronie jezdni, wraz oświetleniem ulicznym (23 lampy ledowe), kanalizacją deszczową oraz zatoką przystankową zlokalizowaną za skrzyżowaniem z ulicą Targową. Długość chodnika 786,60 mb.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 1 187 050,00 zł.

Dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
w wysokości 476 250,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł.

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy.

 • Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości: 3,96 km;

Do gminnej sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostało 39 budynków;

Łączna kwota wydatków stanowi kwotę 587 586,34 zł

 

Rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej

 • Wybudowano ogólnodostępną salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym; pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego; jadalnię z zapleczem kuchennym oraz zmodernizowano kotłownię. Ponadto wykonano nowe ogrodzenie placu szkolnego i zagospodarowanie terenu.

Koszty realizacji inwestycji wynoszą 5 243 503,58 zł.

 

Usuwanie azbestu z terenu gminy

 

 

 • W ramach projektu: „Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka” zaplanowano wywóz 1400 ton materiałów zawierających azbest z 350 budynków z terenu Gminy.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 511 002,00 zł.

Projekt jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacja ze środków unijnych wynosi 85% wartości netto zadania.

 • W 2020 roku odebrano 893,06 Mg materiałów zawierających azbest z 224 zabudowań. Wartość zrealizowanego dotychczas projektu wynosi 306 396,34 zł.

 

Oświetlenie uliczne w gminie

 • Wymieniono 80 rtęciowych lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach, na lampy ledowe.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 108 179,00 zł   

 

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania na 2020 rok, napotkała na duże trudności obiektywne, związane z ogłoszeniem na terytorium Polski i na świecie, stanu zagrożenia epidemicznego. Determinacja i zaangażowanie zarówno Wykonawców jak i władz Gminy, którzy nie  odstąpili od realizacji robót inwestycyjnych ze względu na pandemię Covid-19, doprowadziły do wykonania zaplanowanych zadań.