sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Inwestycje zrealizowane na terenie gminy Jabłonka w 2022 roku

Infrastruktura komunikacyjna – budowa mostów oraz modernizacje i remonty dróg gminnych

Inwestycje drogowe:

W 2022 roku Gmina Jabłonka przeprowadziła szereg inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, gdyż rozwój infrastruktury komunikacyjnej jednoznacznie przekłada się na rozwój gminy. Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe oraz prace remontowe gminnych dróg zapewniając mieszkańcom dojazd do swoich domostw, działek budowlanych, a także użytków rolnych.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na 20 drogach o łącznej długości 4,345 km.

Wykonano nawierzchnię tłuczniowo-żwirową na 18 odcinkach dróg o łącznej długości 2,892 km.

Ponadto przeprowadzano bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych, a także odwodnienie. 

1 2
3 4
5 6

Zrealizowane zadania współfinansowane ze źródeł zewnętrznych:

 

„Remont i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Jabłonka”

Gmina Jabłonka zrealizowała zadanie pn. ,,Remont i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Jabłonka” współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 224 400,00 zł. W ramach zadania wykonano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych: ul. Kępowa (370 m) i ul. Jurowa (582 m). 

7 8
 ul. Kępowa  ul. Jurowa

 

„Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego – ul. Pogranicza, ul. Łąkowa, ul. Długa, ul. Galasowa w miejscowości Jabłonka” to kolejne zadanie realizowane przez gminę w latach 2022–2023. W bieżącym roku oddano już do użytku 751 mb przebudowanej drogi na ul. Łąkowej oraz 732 mb na ul. Galasowej. Na pozostałych ulicach trwają prace i zostaną ukończone w 2023 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. 

9 10
ul. Długa ul. Łąkowa
11 12
 ul. Galasowa  ul. Pogranicza

 

Inwestycje mostowe:

Niezbędny element infrastruktury komunikacyjnej stanowią mosty, które zapewniają ciągłość istniejącej sieci dróg gminnych oraz przyczyniają się do znacznej poprawy wewnętrznej spójności komunikacyjnej. W bieżącym roku gmina Jabłonka zrealizowała 4 duże inwestycje mostowe.

Most na potoku Chyżny wraz z drogami dojazdowymi łączący centrum miejscowości Chyżne z osiedlem Zawodzie i Bugaj. 13

14

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa drogi gminnej w km 0+00 do km 00+539,69 wraz z budową obiektu mostowego na potoku Chyżny w km 00+233,7 do km 00+270,47 w miejscowości Chyżne, Gmina Jabłonka”.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 937 789,81 zł, z tego 1 364 281 zł dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1 199 232,84 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostałą część stanowiącą około 1/5 kosztów inwestycji sfinansowano ze środków budżetu Gminy Jabłonka.

Kolejne trzy inwestycje mostowe zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Jabłonka poprzez budowę mostu w Jabłonce, Lipnicy Małej i Zubrzycy Dolnej”. Całkowita wartość projektu wynosiła 5 574 835,66 zł, z tego 4 750 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

 

Most „Do Facułów” na cieku Syhlec w Lipnicy Małej, koszt inwestycji: 1 615 756,87 zł

15 16

 

Most "Do Dzwonnicy" na potoku Zubrzyca w Zubrzycy Dolnej, koszt inwestycji: 2 528 928,59 zł 

17 18

 

Most na potoku Zubrzyca na ul. Nadwodniej w Jabłonce, koszt inwestycji: 1 430 150,20 zł

19 20

Owocna współpraca z zarządcami dróg wyższych kategorii, przebiegających przez teren gminy pozwoliła w efekcie stworzyć bezpieczną infrastrukturę dla ruchu pieszych oraz drogowo-mostową. Współpraca ze Starostą oraz Zarządem Powiatu Nowotarskiego rok rocznie przynosi wymierne korzyści w postaci wspólnych inwestycji. Jedną z nich w 2022 roku była budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1675K w miejscowości Lipnica Mała w raz z generalnym remontem tejże drogi. Natomiast efektywna współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaowocowała budową nowego mostu na Czarnej Orawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Jabłonka. 

21 22
  Nowa droga i chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała zrealizowane we  współpracy ze starostwem powiatowym w Nowym Targu

 

24 23
  Odbudowany most na rzece Czarna Orawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Nowy Targ w miejscowości Jabłonka zrealizowany we współpracy z  Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

Oświetlenie uliczne w gminie

Nieodłącznym elementem infrastruktury drogowej jest oświetlenie uliczne, które ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W bieżącym roku wykonano 19 nowych lamp ledowych oświetlenia ulicznego. Ponadto we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Krakowie wykonano doświetlenia 10 przejść dla pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Chyżne, Jabłonka, Orawki i Podwilk.   

25 26
27 28
29 30

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy. 

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości: 1,65 km;

Do gminnej sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostało 152 budynki.

kan1 kan2
kan3 kan4

 

Bezpieczeństwo publiczne

W 2022 roku dokończono dwuletnią inwestycje w Zubrzycy Dolnej dot. przebudowy dachu oraz docieplenia budynku remizy OSP. Zadanie to przyczyniło się do poprawy zaplecza infrastrukturalnego straży pożarnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 156 470,67 zł. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 177 926,65 zł. 

31 32
  Budynek remizy OSP Zubrzyca Dolna przed i po remoncie w latach 2021–2022

33

Wyremontowany budynek remizy OSP Zubrzyca Dolna

Kolejnym zadaniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest wyposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt  techniki pożarniczej  i ratowniczej w celu poprawy stanu ich infrastruktury technicznej oraz zapewnienia ich gotowości bojowej. W 2022 roku gmina dofinansowała zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla jednostki OSP Zubrzyca Górna oraz specjalistyczne umundurowanie dla dwóch jednostek OSP Podwilk i OSP Lipnica Mała. 34

 

Infrastruktura szkolna

Inwestycje w zakresie infrastruktury szkolnej co roku są aktywnym obszarem działalności gminy. W 2022 roku kontynuowano zadania mające na celu poprawę zaplecza oświatowego: wymieniono pokrycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Chyżnem oraz rozpoczęto generalny remont Szkoły Podstawowej nr w Jabłonce.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Chyżnem

35

 36

 

 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i hali sportowej w Jabłonce”

W 2022 roku gmina Jabłonka rozpoczęła również generalny remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce. 25 listopada 2022 roku w Urzędzie Gminy Jabłonka została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i hali sportowej w Jabłonce” finansowanego ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II oraz budżetu gminy Jabłonka. Dzięki termomodernizacji największego w gminie kompleksu szkolno-sportowego znacznie wzrośnie jego efektywność energetyczna i tym samym zostaną stworzone komfortowe warunki do nauki, pracy i realizacji pasji sportowych i edukacyjnych. Ponadto realizacja zadania przyniesie wymierne efekty w postaci obniżenia kosztów ogrzewania, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawi estetykę budynku. 37

  

Działania w zakresie zaopatrzenia w wodę

Pomimo, że na obszarze gminy zakresem zbiorowego zaopatrzenia w wodę zajmują się prywatne spółki wodociągowe, gmina Jabłonka rozpoczęła działania w tym kierunku. W 2022 roku wykonano odwiert hydrogeologiczny – poszukiwawczy wody zwykłej w celu zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej w miejscowości Jabłonka.

38 39

 

Projekty zrealizowane w 2022 roku w Szkołach Podstawowych Gminy Jabłonka

Malopolskie Talenty„Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny”. Celem projektu jest rozwój uzdolnień, oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej wśród uczniów SP Nr 1 w Jabłonce. Wsparcie kierowane jest do uczniów klas V – VI i VII – VIII, dla których będą realizowane zajęcia w zakresie języka angielskiego, nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) i przedsiębiorczości. 
Projekt realizowany był w latach 2019 – 2022. Dofinansowanie z UE wyniosło 312 022,67 PLN. W trakcie trwania projektu wzięło udział 356 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im Adama Mickiewicza w Jabłonce z czego 354 uczniów ukończyło udział nabywając kompetencje kluczowe. Udział szkoły w projekcie umożliwił uczniom rozwijanie swoich zdolności i pasji. Szkoła zakupiła sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 55 000 PLN uatrakcyjniając tym samym zajęcia lekcyjne. 

1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
2 12

  

„Poznaj Polskę”

Gmina Jabłonka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 217 685,90 zł  na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę”- edycja 2022. Przyznane przez Ministra środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie 32 wycieczek  szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka.

1 2
5 7
11 12

Uczniowie naszej gminy mieli okazję zwiedzić m.in.:Kopiec Kościuszki w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Kopalnię Soli ,,Wieliczka”, Kopalnię Soli ,,Bochnia”, Bazylikę Archikatedralną św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu- Panorama Racławicka, Hydropolis centrum wiedzy o wodzie we Wrocławiu, Halę Stulecia we Wrocławiu, Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zamek w Mosznej, Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Zamek Królewski w Warszawie, Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Bóbrkę najstarszą kopalnię ropy naftowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Pole Bitwy na Westerplatte, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Nauki ,,Experyment”      w Gdyni.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na podstawie złożonych wniosków:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce
 2. Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Małej
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej
 5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej
 6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej
 8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej
 9. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej 
 10. Szkoła Podstawowa w Chyżnem
 11. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Sczechowicza w Orawce
 12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Podwilku
 13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Góralika w Podwilku 
3 4
6 8
9 10

 

Projekt „Już Pływam"

Gmina Jabłonka pozyskała środki finansowe w wysokości  19 000,00 zł na realizację w 2022 roku małopolskiego projektu pn. „Już pływam”, w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Dofinansowanie pochodzi od Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt projektu to 38 000,00 zł. Kwota wkładu finansowego rodziców wynosi 19 000,00 zł.

Projekt zakłada realizację zajęć nauki pływania na basenie przez instruktora oraz przewóz uczniów spod szkoły do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem, których organem prowadzącym jest gmina Jabłonka w okresie od 10 maja br. do 20 grudnia br. 

W projekcie biorą udział następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej

W każdej szkole utworzona grupa składa się z maksymalnie 15 uczniów, którzy do tej pory nie mieli możliwości z korzystania z nauki pływania. Dla każdej grupy przewidziano 15 godzin zegarowych zajęć. 

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków finansowych otrzymanych od Województwa Małopolskiego dzieci z naszej gminy podczas zajęć nauczą się pływać oraz nabiorą aktywności ruchowej. Pływanie wspomaga również rozwój intelektualny, pozytywnie wpływa na podniesienie ogólnej wydajności organizmu oraz kształtuje prawidłową postawę ciała.

 

Narodowy Program Czytelnictwa 

Gmina Jabłonka  w 2022 r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3 otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej     w łącznej wysokości 19 000,00 zł na dofinansowanie bibliotek szkolnych oraz placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wykaz szkół i przedszkoli, którym udzielono wsparcia w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Priorytet 3: 

L.p

Nazwa szkoły

Kwota wkładu własnego

Kwota wsparcia finansowego

Koszt całkowity

1.

Gminne Przedszkole Samorządowe      w Jabłonce

1 000,00 zł

3 000,00 zł

4 000,00 zł

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

1 000,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

3.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej

3 000,00 zł

12 000,00 zł

15 000,00 zł

RAZEM:

5 000,00 zł

19 000,00 zł

24 000,00 zł

 

Labolatoria Przyszłości Lata 2021 – 2022

Labolatoria Przyszłości to projekt rządowy mający na celu rozwijanie infrastruktury szkolnej.
Za pośrednictwem organu prowadzącego dyrektorzy szkół złożyli wnioski o maksymalne wsparcie dzięki czemu możliwe było zakupienie sprzętu i materiałów edukacyjnych do pracowni za kwotę 783 300 złotych 

1 2
4 7
8 12
3 5
6  9
10 11