sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków

Gmina Jabłonka otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków”.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

I. Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Jabłonce. W efekcie zwiększona zostanie średnia przepustowość z 680 m3/dobę do 1989 oraz maksymalna z 800 m3/dobę do 2586. Modernizacja oczyszczalni umożliwi spełnienie wymagań dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalnych procentów redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi. Po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania oczyszczalnia będzie spełniać wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

II. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach:
- Szałas i Chyżnik o długości 4,7 km wraz z przepompownią
- Dzicy o długości 3,03 km
- Jabłonka Bory o długości 1,51 km

Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 14 879 138,00 zł

Kwota Pożyczki: do 5 775 880,00 zł

NFOSiGW