sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Projekt „PIERWSZY DZWONEK”

Projekt „PIERWSZY DZWONEK”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Warunkiem refundacji wydatków poniesionych na zakup ww. artykułów będzie dostarczenie odpowiednich rachunków lub faktur za okres kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 01.06.2015r. do dnia 30.09.2015r. Rachunki i faktury należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2015r.

Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego tj. 684 zł netto. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. kwiecień 2015r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.

Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce - pokój nr 3 i 4 w godzinach pracy Ośrodka:
• poniedziałek  08.00 - 16.00    
• wtorek, środa, czwartek, piątek  07.30 - 15.30    
w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z kompletem dokumentacji.

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 14 maj 2015r.

Dokumenty do pobrania poniżej lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka - pokój nr 3 i 4.
 
- Deklaracja (.pdf)