sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej

Schengen201812 lipca o godzinie 13:30 w budynku Orawskiego Centrum Kultury odbyła się konferencja pt. 10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej. Doświadczenia samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Konferencję poprowadziła Małgorzata Kulawiak, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych na to wydarzenie. Później pokrótce przybliżyła tematykę konferencji.

Fotorelacja - Jan Ciepliński

W spotkaniu wzięły udział delegacje z miast partnerski z: burmistrzem Trsteny Magdaléną Zmarzlákovą, burmistrzem Nagymányok Karlem Bélą, burmistrzem Wolborza Andrzejem Jarosem, burmistrzem Brebu Adrianem Ungureanu oraz gospodarz konferencji wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. Uczestniczyła w nim także delegacja z miasta Želiezovce na Słowacji.

Orawianie, przybyłe delegacje oraz zaproszeni goście wysłuchali czterech referatów, których tematem były dotychczasowa współpraca i osiągnięte sukcesy, a także nowe kierunki rozwoju.

Prelegenci mówili o znaczeniu układu Schengen dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz o roli Euroregionu „Tatry” w budowaniu przyjaznej więzi na pograniczu polsko-słowackim. Przedstawiciele miast partnerskich oraz wójt gminy Jabłonka przedstawili rezultaty wieloletniej współpracy między naszymi regionami.

Prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak w swoim wystąpieniu nt. Europa – narody – granice. Układ Schengen szansą dla Europy Środkowo-Wschodniej podkreślił, że temat konferencji jest bardzo aktualny. Zdefiniował, czym jest Europa, omówił jej wkład w rozwój świata. Scharakteryzował Europę, biorąc pod uwagę różne kryteria (narodowe, religijne, historyczne itp.). Podkreślił, że integracja europejska rozwija się bardzo dynamicznie. Kolejne pytania, na które odpowiadał – czym jest naród? Czym jest granica? Czemu służą granice? Jakie są – omówił − odwołując się do różnych kryteriów.

Stwierdził, że układ Schengen to szansa dla rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Stanowi sukces narodów europejskich. Dał on przestrzeń swobodnego przemieszczania się. Dziś każdy może wybrać, gdzie chce mieszkać, pracować, korzystać z pomocy medycznej itp.

Antoni Nowak mówiąc o roli Euroregionu „Tatry” w budowaniu przyjaznej granicy polsko-słowackiej, zwrócił uwagę, jakie działania były podejmowane po obu stronach granicy.

Powstanie Euroregionu „Tatry” to inicjatywa oddolna. Przyświecały jej następujące przesłanki: historyczno-kulturowe, ekonomiczno-społeczne, polityczne, prawne. Antoni Nowak wyróżnił cztery okresy w działaniach Euroregionu „Tatry”: 1994-1999 łączą nas Tatry. To był okres poznawania się Polaków i Słowaków na pograniczu; 2000-2007 łączą nas projekty transgraniczne (Ludzie dla ludzi); 2008-2015 pod znakiem markowych projektów Euroregionu „Tatry”; Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY (EUWT); 2016-2020 nowe wyzwania i zadania

3. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne samorządów lokalnych Polski, Słowacji, Czech i Węgier.

4. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne samorządów lokalnych Reicheilsheim – Jabłonka i Brebu –Jabłonka.

Wójt Antoni Karlak scharakteryzował współpracę gminy Jabłonka z miastem Trstená. Wspomniał też, jak to było, gdy istniała granica w Chyżnem. Następnie omówił genezę współpracy z miastem i gminą Wolbórz i krótko opisał jej przebieg. Na zakończenie przypomniał, jak zaczęła się współpraca z Hořicami (Czechy) i Nagymányok (Węgry).

Kolejnym prelegentem była primátor Trsteny Magdaléna Zmarzláková. Pani burmistrz bardzo szczegółowo przeanalizowała obszary współpracy z gminą Jabłonka. Wskazała płynące z niej korzyści i osiągane rezultaty służące miastu Trstená i gminie Jabłonka. Wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Następnie głos zabrał burmistrz Wolborza Andrzej Jaros. Krótko opisał współpracę między gminą Wolbórz i gminą Jabłonka i jej rezultaty. Podziękował wójtowi Antoniemu Karlakowi za pewne rozwiązania wykorzystania środków unijnych, z których oni dziś korzystają. Podarował gospodarzowi gminy Jabłonka pamiątkową książkę.

Później wystąpił burmistrz Nagymányok Karl Béla, który przypomniał historię współpracy między Węgrami i Polską. Zakończył wystąpienie słowami: „Dziś musimy się wspierać i razem myśleć”.

Następnie jeszcze raz wystąpił wójt Antoni Karlak, omawiając współpracę samorządów lokalnych Reicheilsheim – Jabłonka i Brebu –Jabłonka. Usłyszeliśmy o ich genezie.

Na zakończenie głos zabrał burmistrz Brebu Adriane Ungureanu. Dziękował wójtowi Karlakowi za współpracę. Jednocześnie podkreślił, że z chęcią przyjeżdżają na Orawę, gdzie podpatrują, co mogą przenieść na swoje samorządowe podwórko. Na pamiątkę spotkania w 2018 roku, czyli w roku 100-lecia Niepodległości Polski wręczył wójtowi Antoniemu pamiątkowy dyplom, gdyż dla mieszkańców Rumunii ten rok także jest jubileuszowy − 1 grudnia 1918 r. proklamowano powstanie tzw. Wielkiej Rumunii.

Konferencję podsumował wójt Antoni Karlak. Podziękował za obecność, za wspólne działania i za regularne spotkania. Zaprosił wszystkich do uczestniczenia w uroczystościach piątkowych.