sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kwalifikacja Wojskowa 2023

Kwal woj 2023Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:
1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Jabłonka został wyznaczony na : 31.05 - 06.06.2023 r.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji : ul. Bolesława Wstydliwego 14, Nowy Targ (budynek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu).

Bardzo proszę wszystkie osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie o wcześniejszą informację. Telefon 18 26 111 31 lub osobiście, pok. 110A, Urząd Gminy Jabłonka ul. 3-go Maja 1

Więcej informację można uzyskać pod numerem tel. 18 26 111 31 oraz na stronach internetowych:
https://wcrnowytarg.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2023/
https://wcrkrakow.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2023/

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (.pdf)

Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej (.pdf)