sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Apel o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka

Herb 2021Zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o utrzymanie porządku i czystości na terenie własnych posesji a także całej naszej Gminy! Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i naszym człowieczeństwie. Mając na względzie stan otaczającej nas przyrody oraz przyszłość następnych pokoleń, pamiętajmy przede wszystkim aby: 

 

 

 

  • nie wyrzucać odpadów do rzek i cieków wodnych 
  • nie wyrzucać śmieci do lasu 
  • nie wyrzucać śmieci do przydrożnych rowów

INFORMUJĘ mieszkańców naszej gminy, że mogą bezpłatnie oddać do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów sprzęt elektroniczny, opony, odpady selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal), odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwach domowych. Punkty zbiórki powyższych odpadów znajdują się w miejscowościach:

  • Jabłonka ul. Babiogórska 51 (teren oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zubrzycy Górnej oraz Zubrzycy Dolnej) czynny w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-14.00
  • Podwilk 66B (teren oczyszczalni ścieków w Podwilku) czynny w każdy piątek w godzinach 8.00-14.00

PRZYPOMINAM i proszę wszystkich właścicieli, zarządców oraz dzierżawców gruntów na terenie gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Koszenie traw i likwidacja chwastów powinna być przeprowadza systematycznie przez cały rok. Niewykoszone oraz zachwaszczone grunty:

  • stają się siedliskiem różnego rodzaju szkodników
  • stanowią realne zagrożenie pożarowe dla naszych domów
  • mogą zarastać barszczem Sosnowskiego, który realnie zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu 

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy naszego wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne, dbajmy wszyscy solidarnie o ład i porządek w naszej gminie.

 

Antoni Karlak

Wójt Gminy Jabłonka