sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabór na wolne stanowisko pracy - na stanowisko opiekunka środowiskowa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

 

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

 

w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko opiekunka środowiskowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka

 

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

2. Miejsce wykonywania pracy: praca w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki (teren Gminy Jabłonka).

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c) nieposzlakowana opinia;

d) niekaralność za przestępstwa umyślne;

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

f) wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu  w zawodzie opiekunka środowiskowa (bądź pokrewnym) lub  ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej;

g) prawo jazdy kat. B i posiadanie do dyspozycji samochodu;

 

4. Wymagania dodatkowe: 

a) sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;

b) samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność
w realizacji powierzonych zadań;

c) wysoka kultura osobista;

d) preferowane doświadczenie zawodowe.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) czynności higieniczno-pielęgnacyjne;

b) czynności gospodarcze;

c) czynności opiekuńcze;

d) czynności aktywizujące społecznie.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) podpisane Curriculum Vitae,

b) podpisany list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kopie świadectw pracy,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

g) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

j)  oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji.

 

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych    do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka w terminie do 22 czerwca 2018r. Liczy się data wpływu do Ośrodka. Planowane zatrudnienie od czerwiec 2018 roku.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18 26 111 54.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jabłonce

                                                          

(-) mgr Grażyna Wierczek