sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w jej granicach administracyjnych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JABŁONKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka
w jej granicach administracyjnych,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze  zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLVII/372/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2018 r.  – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w jej granicach administracyjnych,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 20.10.2020 r.  do 20.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka, w godzinach pracy Urzędu.

W okresie wyłożenia projekt planu będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Jabłonka: https://jablonka.pl/index.php/tablica-ogosze-mainmenu-30/23-ogoszenia-wojta oraz https://bip.malopolska.pl/ugjablonka,m,331913,2020.html.

W czasie trwania wyłożenia odbędą się dwie dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, w dniu 04.11.2020 r. w budynku Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, o godz. 11.00 (pierwsza dyskusja) oraz o godz. 14.00 (druga dyskusja).

Dyskusje będą zorganizowane z zachowaniem wymagań w zakresie ochrony przed koronawirusem (SARS-CoV-2).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi można składać również do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Jabłonka:

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2020 r.

 

            WÓJT GMINY JABŁONKA

 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) informuję, iż:

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Jabłonka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  4. Odbiorcą danych osobowych jest: Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Jabłonka oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy - art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).
  7. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka.

Uwaga: Rysunek planu obejmuje:
- legendę (sekcja 01),
- 29 sekcji mapowych (sekcje od 02 do 30),
- wyrys ze studium (sekcja 31).
Podział na poszczególne sekcje przedstawia rysunek “SEKCJA_00_UKŁAD_SEKCJI”.

Filename Size
An Adobe Acrobat file 00_Gm_Jabl_projekt_planu_tekst 484,07 KB
An image file 0_SEKCJA 00 - UKLAD SEKCJI 369,61 KB
An image file 0_SEKCJA_01_LEGENDA 1,58 MB
An image file 0_SEKCJA_02 11,2 MB
An image file 0_SEKCJA_03 8,14 MB
An image file 0_SEKCJA_04 16,17 MB
An image file 0_SEKCJA_05 20,71 MB
An image file 0_SEKCJA_06 18,65 MB
An image file 0_SEKCJA_07 40,44 MB
An image file 0_SEKCJA_08 19 MB
An image file 0_SEKCJA_09 11,43 MB
An image file 0_SEKCJA_10 25,28 MB
An image file 0_SEKCJA_11 39,14 MB
An image file 0_SEKCJA_12 35 MB
An image file 0_SEKCJA_13 21,12 MB
An image file 0_SEKCJA_14 11,74 MB
An image file 0_SEKCJA_15 40,55 MB
An image file 0_SEKCJA_16 33,08 MB
An image file 0_SEKCJA_17 14,07 MB
An image file 0_SEKCJA_18 29,7 MB
An image file 0_SEKCJA_19 25,88 MB
An image file 0_SEKCJA_20 11,8 MB
An image file 0_SEKCJA_21 15,03 MB
An image file 0_SEKCJA_22 21,62 MB
An image file 0_SEKCJA_23 9,72 MB
An image file 0_SEKCJA_24 25,4 MB
An image file 0_SEKCJA_25 18,82 MB
An image file 0_SEKCJA_26 15,09 MB
An image file 0_SEKCJA_27 20,23 MB
An image file 0_SEKCJA_28 27,11 MB
An image file 0_SEKCJA_29 10,28 MB
An image file 0_SEKCJA_30 4,99 MB
An image file 0_SEKCJA_31_WYRYS_ZE_STUDIUM 23,2 MB
A compressed ZIP file 1_Rysunek_planu_wersja_PDF 213,06 MB
An Adobe Acrobat file 2_Gm_Jabl_projekt_planu_Zal_Nr 4_GEZ 587,9 KB
An Adobe Acrobat file Gm_Jabl_projekt_planu_uzasadnienie 139,55 KB
A compressed ZIP file Prognoza_Oddz_na_Srodowisko 104,68 MB
An Adobe Acrobat file Rozstrzygniecia_wnioskow_MPZP 427 KB