sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Potwierdzenie umów dzierżawy - Informacja w sprawie potwierdzenia przez Wójta Gminy Jabłonka umów dzierżaw zawieranych przez rolników

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy.

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu faktu zawarcia umowy dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 ust.4 i art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt Gminy Jabłonka właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów.

W związku z powyższym w celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy.

Na załatwienie wniosku Wójt Gminy ma 7 dni.

Nadmienia się również, że na podstawie wyżej wymienionych przepisów Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Wójt Gminy Jabłonka władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Jabłonka.
Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod nr telefonu 18 26 111 36

Wniosek (.pdf)

Umowa dzierżawy 1 (.docx)

Umowa dzierżawy 2 (.docx)