sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

DEKLARACJE

Podstawą naliczania opłaty jest DEKLARACJA złożona przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jabłonka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Jabłonka nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek: w związku ze śmiercią mieszkańca, właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji PDF

Wzór deklaracji EPUAP