sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

OPŁATY

OPŁATY


Rada Gminy Jabłonka ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej wniesie na rzecz gminy. W zamian za opłatę gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać w odstępach miesięcznych w terminie

do 15-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, w kasie Urzędu Gminy w Jabłonce lub na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Jabłonce

80 87980002 0000 0000 0026 0003

podając swoje dane, adres nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z wypełnioną deklaracją, tytuł wpłaty oraz okres za jaki dokonywana jest płatność, według wzoru:


W przypadku nie wpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, naliczone zostaną odsetki za nieterminową wpłatę oraz dodatkowe koszty związane z egzekucją należności.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od gospodarstwa domowego, na której zamieszkują mieszkańcy i kształtuje się następująco:

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
Miesięczna stawka opłaty od jednego gospodarstwa domowego - gromadzenie odpadów w sposób selektywny:
1. gospodarstwo zamieszkałe przez 1 osobę 10,00 złotych
2. gospodarstwo zamieszkałe przez 2 osoby 20,00 złotych
3. gospodarstwo zamieszkałe przez 3 osoby 30,00 złotych
4. gospodarstwo zamieszkałe przez 4 osoby 40,00 złotych
5. gospodarstwo zamieszkałe przez 5 i więcej osób 50,00 złotych
Miesięczna stawka opłaty od jednego gospodarstwa domowego - gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny:
1. gospodarstwo zamieszkałe przez 1 osobę 20,00 złotych
2. gospodarstwo zamieszkałe przez 2 osoby 40.00 złotych
3. gospodarstwo zamieszkałe przez 3 osoby 60,00 złotych
4. gospodarstwo zamieszkałe przez 4 osoby 80,00 złotych
5. gospodarstwo zamieszkałe przez 5 i więcej osób 100,00 złotych

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Jabłonka lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonka.