sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

OPŁATY

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalona została w wysokości 27,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Opłata stanowi iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 54,00 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Rada Gminy Jabłonka uchwaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać w odstępach miesięcznych w terminie do 15-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, w kasie Urzędu Gminy w Jabłonce lub przelewem na przypisane przez Gminę Jabłonka właścicielowi nieruchomości indywidualne konto bankowe wraz z podaniem danych właściciela nieruchomości, oraz wskazaniem okresu, za jaki wnoszona jest opłata.