sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie Gminy Jabłonka zostały utworzone dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:


1) Jabłonka, ul. Babiogórska 51 – teren oczyszczalni ścieków Zubrzyca Dolna

Punkt czynny jest jeden dzień w tygodniu tj - poniedziałki w godz. 8:00 - 14:00

2) Podwilk 66B - teren oczyszczalni ścieków

Punkt czynny jest jeden dzień w tygodniu tj - piątki w godz. 8:00 - 14:00

 

UWAGA! PSZOK w Jabłonce, ul. Sobieskiego 35 został zlikwidowany od dnia 08.12.2017 r.

 

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Jabłonka.

 

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 • metal,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • chemikalia (opakowania po chemikaliach i zawierające resztki chemikaliów np. farb, lakierów, rozpuszczalników, detergentów),
 • zużyte opony,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • bioodpady,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
 • przeterminowane leki.

Nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.

 - PSZOK przyjmuje odpady selektywnie oddawane w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 - Dostarczone odpady muszą być posegregowane wg rodzajów.

 - Dostarczający odpady ma obowiązek sam je umieścić do odpowiednio oznaczonego miejsca bądź pojemnika

 - W PSZOK odpady należy umieszczać w przygotowanych kontenerach, pojemnikach odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych oraz w miejscach do tego przeznaczonych.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie PSZOK:

 • dzieci do lat 12 muszą przebywać pod opieką osoby pełnoletniej,
 • należy przestrzegać poleceń obsługi, odnośnie miejsca złożenia odpadów i sposobu poruszania się po terenie,
 • zabrania się używania źródeł otwartego ognia (zakaz palenia),
 • w przypadku zanieczyszczenia terenu przy dostarczaniu odpadów dostarczający zobowiązany jest do jego uprzątnięcia.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.