sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RINT.272.185.4.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2020

głoszenie nr 510009388-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Gmina Jabłonka: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w administracji Gminy Jabłonka w 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jabłonka, Krajowy numer identyfikacyjny 54325500000000, ul. ul. 3 Maja  1, 34-480  Jabłonka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 146, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 182 652 468.
Adres strony internetowej (url): www.jablonka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w administracji Gminy Jabłonka w 2020 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RINT.272.185.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru będących w administracji Gminy Jabłonka.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 284552.85
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Dystrybucja S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jasnogórska 11
Kod pocztowy: 31-358
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 308839.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 308839.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 308839.45
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w warunkach monopolu naturalnego znajduje potwierdzenie we wspólnym stanowisku Prezesa URE i Prezesa UZP z 24 kwietnia 2008 r. Wskazać również należy, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego. Monopol dotyczy posiadania niezbędnej infrastruktury przesyłowej (urządzeń i sieci), wobec czego ma wybitnie techniczny charakter. Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, wyznaczony OSD w dniu 31 grudnia 2008 r. na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2025 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 16 listopada 1998 r. Nr PEE/19/2698/U/1/98/JK z późn. zm., tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie z art. 4 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) odbiorcy energii elektrycznej lub paliw gazowych mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące dystrybucją energii lub paliw gazowych (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub energii. Świadczenie usług dystrybucji paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. Reasumując, zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów obsługiwanych przez Zamawiającego znajdujących się na terenie Gminy Jabłonka. Wskazane poniżej przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze uniemożliwiają powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy, ponieważ dystrybucją energii zajmują się wyznaczeni decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, których przedmiot działalności obejmuje wyznaczony teren. Aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art.4 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii lub paliw gazowych (operator systemu dystrybucyjnego) jest zobowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub energii. W myśl art.5 ust.1 ustawy Prawo energetyczne dostarczanie energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, o których mowa w art.7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Nie jest jednak możliwe, tak jak ma to miejsce w przypadku wyboru sprzedawcy energii, dokonanie wyboru w zakresie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej wyznaczane są bowiem na operatorów systemu dystrybucyjnego na podstawie art.9 h ustawy Prawo energetyczne. Przedsiębiorstwa te działają zatem w obszarze monopolu naturalnego, dlatego też Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla danego terenu. Operatorem Systemu Dystrybucji Elektroenergetycznej na obszarze Gminy Jabłonka została wyznaczona firma TAURON Dystrybucja SA