sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RINT.271.1.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczy postępowania pn "Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka"

EFRR

 

RINT.271.1.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczy postępowania pn "Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka"

Zadanie realizowane w ramach projektu „Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka”

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska,

Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr,

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

INFORMACJA

PONIŻEJ  ZAMIESZCZAMY LINK DO TRANSMISJI ONLINE- OTWARCIE OFERT W PRZETARGU:

"Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka"

Otwarcie ofert 20.07.2020  godzina 12.05

 

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl