sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lipnicy Małej”.

ZAPYTANIE   OFERTOWE  NR  1/2019

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA  -   PONIŻEJ 30 000 EURO

 1. NAZWA I   ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej

34-482 Lipnica Mała 117

tel. 182752640

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.

Zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo Zamówień  Publicznych –          w przypadku udzielania zamówień, których wartość  nie przekracza wyrażonej                   w złotych równowartości  kwoty  30 000 euro nie mają zastosowania przepisy wspomnianej   ustawy.

 

III.             ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lipnicy Małej”.

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lipnicy Małej.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1b do niniejszego zapytania.

Uwaga! Jeśli w jakimkolwiek punkcie załącznika nr 1b do Zapytania użyto nazwy towarowej – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Ciężar udowodnienia, że przedmioty zamówienia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne i merytoryczne określone przez Zamawiającego (odpowiadające wyszczególnionym w załączniku nr 1b do Zapytania, a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, certyfikat, atesty, instrukcje, itp. ) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru.
 2. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.
 3. W przypadku niezgodności dostarczonych artykułów z opisem zawartym w Zapytaniu Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do wymiany towaru w terminie nie przekraczającym 3 dni, licząc od daty wezwania i poniesie koszty zgodnie z punktem 4.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 2. Termin końcowy realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia określonego w pkt 3 - od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
  1. W przypadku, gdy możecie Państwo zrealizować w/w zamówienie prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 1) i przesłania do na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  osobiście lub  pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do zamawiającego Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej, 34-482 Lipnica Mała 117 do dnia 31.10.2019 r. do godz. 12.00. Ponadto wraz za formularzem oferty należy załączyć:
 • Oświadczenie załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze;

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 

VI.             INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

Szczegółowe informacje związane z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy udziela przedstawiciel Zamawiającego: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lipnicy Małej Pani mgr Bogumiła Szlachta,  tel. 18 27 526 40.

 

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub wycofania określonych pozycji, usług, zakresu z zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Uczestników postępowania – Wykonawców.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

23 października 2019 r.                                                                                  Zatwierdzam

         Data                                                                                   

                                                                                              (-) mgr Bogumiła Szlachta

                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lipnicy Małej