sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.271.ZO.6.2019 Zapytanie ofertowe "na sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.271.ZO.6.2019

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „na sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 30 000 EURO NETTO

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:       Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce

REGON:                               492812099

NIP:                                       735-28-56-459

Miejscowość                          Jabłonka

Adres:                                    ul. 3-go Maja 1 pok. nr 107

Tel.                                         018 26 111 37

Fax.                                        018 26 524 68

Strona internetowa:             www.jablonka.pl

e-mail                                     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:         w poniedziałki od 8.00 do 16.00,

od wtorku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

 

Zakład Usług Komunalnych

Ul. 3 Maja 1, pok. 107

34-480 Jabłonka

znak postępowania: ZUK.271.ZO.6.2019

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.

      Zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych     (  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843    z późn. zm) w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.

      Postępowanie przeprowadza się zgodnie z Procedurą Kierownika Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty netto wyrażonej w złotych stanowiącej równowartość 30 000 euro, oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.  

 

III. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

 

 1. Strona internetowa Gminy Jabłonka:

www.jablonka.pl/Zamówienia Publiczne/Postępowanie do 30 000 euro.

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego https://bip.malopolska.pl/zukomunalnych
 2. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego            w Urzędzie Gminy Jabłonka.

 

 

IV. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce, zgodnie z potrzebami Zamawiającego:

a) Benzyny bezołowiowej (Pb 95) wg Polskiej Normy PN-EN 228 w ilości szacunkowej 1.500 litrów,

b) Oleju napędowego (ON) wg Polskiej Normy PN-EN 590 w ilości szacunkowej 10.000 litrów,  w okresie od dnia 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku, realizowanych przez Zamawiającego na stacjach paliwowych Wykonawcy, w systemie bezgotówkowym.

                  Tankowanie będzie następowało do zbiornika pojazdów i maszyn, oraz  do kanistrów (paliwo przeznaczone do sprzętu typu kosiarki, agregaty prądotwórcze, itp.) na stacji paliw Wykonawcy.

                   Paliwa muszą spełniać polskie normy, oraz standardy jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku, w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. 2010 Nr 55, poz. 3320).

 

 1. Wykonawca musi zapewnić pobór paliwa na stacji paliw położonej do 2,5 km od miejsca garażowania sprzętu ZUK (Jabłonka Centrum), czynnej co najmniej od godz. 6.00           do 22.00, przez  7 dni w tygodniu. Dostawy paliw będą realizowane na stacjach Wykonawcy w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego.
 2. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj tankowanego paliwa. Wykonawca będzie wystawiać faktury             za dokonane zakupy paliw z terminem płatności 14 dni.
 3. Rozliczenie za dostawę paliw płynnych następować będzie w oparciu o cenę za 1 litr tankowanego paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu        oraz deklarowany rabat.
 4. Określone ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy   w wyniku zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy      nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 7. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień

Główny przedmiot:                09.13.41.00-8 Olej napędowy

Przedmiot dodatkowy:           09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa

    

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 2.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

VI. ZASTRZEŻENIA:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozpoczęcia realizacji zamówienia jeżeli wystąpią przyczyny od niego niezależne nie znane w chwili publikowania zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia żadnego z oferentów bez podania uzasadnienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu identycznych ofert.   

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami ( format pdf) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30-12-2019 roku, godz. 14:00.

             Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina), oraz otrzyma kolejny numer.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 3. Weryfikacja ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Usług Komunalnych,  ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok. 107  dnia 30.12.2019 roku, od godz. 14:10.  

 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

            W przypadku, gdy możecie Państwo zrealizować w/w zamówienie prosimy                                o wypełnienie wszystkich załączników do niniejszego zapytania ofertowego, oraz załączenie  wymaganych dokumentów o których mowa w rozdziale X i przesłania/dostarczenia  ich na adres Zamawiającego w formie pisemnej.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

 1. Przesłana oferta (dokumenty zeskanowane w formacie  pdf) powinna zawierać wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, które powinny być wypełnione                  i podpisane, jak również projekt umowy parafowany na każdej stronie. 

      Wartość oferty z podaniem ceny jednostkowej netto, oraz brutto wyrażoną w PLN                       z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1)      osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym lub Pełnomocnika,

2)      w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

 

Forma dokumentów i oświadczeń.

1)      Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów        lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę               lub Pełnomocnika,

2)      W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

 

Informacje pozostałe:

1)      Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,

Zaleca się, aby:

1)      ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

2)      każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

 

3)      Zmiana / wycofanie oferty:

a)                 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić      lub wycofać ofertę,

b)                 o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

c)                  do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

      VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

a)      Cena (Kc) – 80 pkt

b)      Odległość stacji paliw (km) od bazy ZUK (Jabłonka, ul. Sobieskiego 35A) (Ko) – 20 pkt

 

 1. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów:

 

a)      Cena /Kc/ - kryterium temu przypisuje się wagę nie więcej niż 80 pkt.

 

Kryterium ceny dotyczy ceny brutto określonej w  polu nr 7, tabeli nr 2,  formularza cenowego, wyrażonej w złotych polskich.

Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

 

-        oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium (80pkt)

-        ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

 

  

 

 

Gdzie:

Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cb – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

b)      Odległość /Ko/ - kryterium temu przypisuje się wagę nie więcej niż 20 pkt

Kryterium odległość dotyczy określonego w formularzu oferty odległości stacji paliw (km) od bazy od bazy ZUK (Jabłonka, ul. Sobieskiego 35A

Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

-        oferta która zawiera odległość  od 0 do 2,5 (km) otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium (20 pkt)

-        ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zawierające odległośc powyżej 2,5 km otrzymają 0 punktów

 1. Łączna ilość punktów (W) jaką otrzyma oferta, zostanie ustalona w następujący sposób:

W = Kc + Ko

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
 2. Ocena ofert dokonywana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi- 100pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Zał. Nr 6     do zapytania ofertowego.)

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi                do wykonania zamówienia. Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Zał. Nr 6 do zapytania ofertowego.)

 

Wykonawca musi posiadać lub będzie posiadał w całym okresie trwania umowy, co najmniej jedną stację paliw położoną w odległości do 2,5 km od miejsca garażowania sprzętu ZUK (Jabłonka ul. Sobieskiego 35A), czynną co najmniej od godz. 6:00 do 22:00 przez 7 dni         w tygodniu.

4. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zadania. Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Zał. Nr 6 do zapytania ofertowego.)

 

5.Wykonawca może występować tylko w jednej Ofercie, czy to indywidualnie czy też jako Partner Konsorcjum w odniesieniu do tego samego zadania inwestycyjnego.

 

X. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1.      W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa             w punkcie IX  należy przedłożyć:

 

a) wypełnione i podpisane załączniki dołączone do niniejszego zapytania ofertowego (załączniki od nr 1 do nr 8, a także podpisany projekt umowy- załącznik nr 9);

b) kserokopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru          lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze.

 

XI.        INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

 

Szczegółowych informacji związanych z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy udziela przedstawiciel Zamawiającego:

Mirosław Karkos- Inspektor w  Zakładzie Usług Komunalnych, pok.  nr  107,   w godz. pracy Urzędu Gminy, tel. 182611137.

       Realizacja oferty nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego Zapytania.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając stosowną informację na wskazany w ofercie adres.

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego nr ZUK.271.ZO.6.2019

 

Załącznik Nr 1 -  Formularz oferty

Załącznik Nr 2  - Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 -  Informacje ogólne o wykonawcy

Załącznik Nr 4 -  Dane dotyczące konsorcjum

Załącznik Nr 5 -  Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

Załącznik Nr 6-  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 7-  Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy

Załącznik Nr 8-  Wykaz stacji paliw

Załącznik Nr 9-  Projekt umowy

Załącznik Nr 10- Klauzula informacyjna

 

Jabłonka, dnia 20 grudnia 2019 roku.