sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.271.ZO.6.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce”

ZUK.271.ZO.6.2019                                                                                        Jabłonka, dnia 31 grudnia 2019 roku

                                       

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce”

Zawiadomienieo unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający, zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn.: Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce

W wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Po wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta która nie będzie rozpatrywana.

 

Zamawiający:

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż.    Piotr Pukowski