sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.271.ZO.2.2020 Zapytanie ofertowe PUBLICZNEGO „na wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z załączonym harmonogramem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce"

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.271.ZO.2.2020

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „na wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z załączonym harmonogramem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 30 000 EURO NETTO

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:       Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce

REGON:                                492812099

NIP:                                       735-28-56-459

Miejscowość                          Jabłonka

Adres:                                    ul. 3-go Maja 1 pok. nr 107

Tel.                                         018 26 111 37

Fax.                                        018 26 524 68

Strona internetowa:             www.jablonka.pl

e-mail                                     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:         w poniedziałki od 8.00 do 16.00,

od wtorku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Usług Komunalnych

Ul. 3 Maja 1, pok. 107

34-480 Jabłonka

znak postępowania: ZUK.271.ZO.2.2020

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.

Zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843    z późn. zm) w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.

Postępowanie przeprowadza się zgodnie z Procedurą Kierownika Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty netto wyrażonej w złotych stanowiącej równowartość 30 000 euro, oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.  

 

 

III.  MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

 

1. Strona internetowa Gminy Jabłonka:

www.jablonka.pl/Zamówienia Publiczne/Postępowanie do 30 000 euro.

2. Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego https://bip.malopolska.pl/zukomunalnych

3. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Jabłonka.

 

IV. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z załączonym harmonogramem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce.

 

1. Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce- pobory próbek w okresie od stycznia 2020 do 31.12.2020:

1.1.     ściek oczyszczony- 12 poborów średniodobowych

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, azot ogólny, fosfor ogólny)

1.2.  ściek surowy – 12 poborów uśrednionych (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, azot ogólny, fosfor ogólny)

1.3. osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz.257)

1.4. woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).   

 

2.  Oczyszczalnia ścieków w Zubrzycy Dolnej- pobory próbek w okresie od stycznia 2020 do 31.12.2020:

2.1 ściek oczyszczony- 4 pobory średniodobowe

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

2.2 ściek surowy – 4 pobory uśrednione (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

2.3 osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz    z opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz.257)

2.4 woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).   

 

3.  Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Małej- pobory próbek w okresie od stycznia 2020   do 31.12.2020:

3.1 ściek oczyszczony- 4 pobory średniodobowe

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

3.2 ściek surowy – 4 pobory uśrednione (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

3.3 osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz    z opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz.257)

3.4 woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).   

 

4.   Oczyszczalnia ścieków w Podwilku- pobory próbek w okresie od stycznia 2020         do 31.12.2020:

4.1 ściek oczyszczony- 4 pobory średniodobowe

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

 4.2 ściek surowy – 4 pobory uśrednione (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

4.3 osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz    z opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz.257)

4.4 woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).   

 

5.   Oczyszczalnia ścieków w Chyżnem- pobory próbek w okresie od stycznia 2020          do 31.12.2020:

5.1 ściek oczyszczony- 4 pobory średniodobowe

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

5.2 ściek surowy – 4 pobory uśrednione (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

5.3. woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).

 

6.  Nieczynne zrekultywowane wysypisko śmieci zlokalizowane w Jabłonce- pobór  wody powierzchniowej:

6.1.Kwatera byłego wylewiska (staw)- 1 pobór jednorazowy, analiza wody powierzchniowej  w następującym zakresie:  azot azotanowy, azotany, barwa, chrom (VI), cynk, fosforany( V) , kadm, liczba progowa zapachu (TON), mętność,  miedź, ogólny węgiel organiczny (OWO), ołów, pH, przewodność elektryczna właściwa w temp. 20 0C, rtęć, suma WWA .

6.2. Rów melioracyjny dopływ- 1 pobór jednorazowy, analiza wody powierzchniowej     w zakresie takim jak w punkcie 6.1.

6.3. Rów melioracyjny odpływ-  1 pobór jednorazowy, analiza wody powierzchniowej    w zakresie takim jak w punkcie 6.1.

 

Zastrzegamy, iż w przypadkach awaryjnych lub jeśli zajdzie taka konieczność będziemy prosić o wykonanie dodatkowych poborów na oczyszczalniach ścieków, jak również w studzienkach kanalizacyjnych u naszych dostawców ścieków w związku z prowadzonymi działaniami kontrolnymi.

Informujemy, iż automatyczny pobór ścieków oczyszczonych z wykorzystaniem „autosamplera” jest możliwy tylko w oczyszczalni ścieków w Chyżnem, teren ogrodzony (spust ciągły), a w przypadku pozostałych oczyszczalni ścieków próbki średnio- dobowe należy pobierać ręcznie (spust 4 razy na dobę).

 

Szczegółowy harmonogram planowanych poborów przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu umowy.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Termin przedmiotu zamówienia: styczeń- grudzień 2020 roku

  

VI. ZASTRZEŻENIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozpoczęcia realizacji zamówienia jeżeli wystąpią przyczyny od niego niezależne nie znane w chwili publikowania zapytania ofertowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia żadnego z oferentów bez podania uzasadnienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji  w przypadku wpływu identycznych ofert.  

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Złożona oferta powinna zawierać wszystkie załączniki od 1- 4 do niniejszego zapytania ofertowego, które powinny być wypełnione i podpisane, jak również powinna zawierać załącznik nr 5-  projekt umowy parafowany na każdej stronie oraz załącznik nr 6- klauzulę informacyjną.

1. Wartość oferty z podaniem ceny jednostkowej netto, oraz brutto wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Należy załączyć informacje i dokumenty wymienione poniżej  w punkcie XI.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 17.01.2020r.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

4. W przypadku przesłania oferty  po terminie  Wykonawca zostanie o tym powiadomiony     e- mailem zwrotnym.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od  oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

IX.  Ocena ofert:

Weryfikacji ofert dokona komisja w dniu 20.01.2020r.  w siedzibie zamawiającego pokój 107.

Zamawiający dokona oceny ofert ważnych na podstawie następujących kryteriów:

Kc- 100%

Kryterium ceny dotyczy łącznego kosztu analiz wraz z poborem brutto wyrażonego w złotych polskich,  określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty w punkcie 3.2, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

 

-  oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium (100 pkt)

-  ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

 

Kc=(Cn/Cb)x 100

 

Gdzie:

Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cb – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

Ocena ofert dokonywana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi- 100pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

X.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że analizy fizykochemiczne będą wykonywane w akredytowanych laboratoriach posiadających wdrożony system jakości potwierdzony certyfikatem zarówno w zakresie badania jak też pobierania prób, pobór próbek będzie akredytowany , oraz dołączy do oferty kopię powyższych certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.)

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.)

4. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zadania. Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.)

 

XI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1.  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie X  należy przedłożyć:

 

a) wypełnione i podpisane załączniki dołączone do niniejszego zapytania ofertowego (załączniki od nr 1 do nr 4, a także zaparafowany projekt umowy- załącznik nr 5 wraz z klauzulą informacyjną załącznik 6);

b) kserokopię certyfikatów zarówno w zakresie badania jak też pobierania prób potwierdzonych za zgodność z oryginałem;

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru          lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu  albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze.

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

Szczegółowych informacji związanych z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy udziela przedstawiciel Zamawiającego:

Mirosław Karkos- Inspektor w  Zakładzie Usług Komunalnych, pok.  nr  107,  w godz. pracy Urzędu Gminy, tel. 182611137.

Realizacja oferty nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferenta pocztą elektroniczną, przesyłając stosowną informację na wskazany w ofercie adres.

 

Załączniki do zapytania ofertowego nr ZUK.271.ZO.2.2020

 

Załącznik Nr 1 -  Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 -  Informacje ogólne o wykonawcy

Załącznik Nr 4 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 -  Projekt umowy

Załącznik Nr 5.2 -  do umowy

Załącznik Nr 5.3 -  do umowy

Załącznik Nr 6 - Klauzula informacyjna

 

 

Jabłonka, dnia 14 stycznia 2020 roku.                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         Zamawiający

                                                      Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

                                                                                              mgr inż. Piotr Pukowski