sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Inwestycje zrealizowane na terenie gminy Jabłonka w 2023 roku

Inwestycje drogowe

Rok 2023 w gminie Jabłonka obfitował w wiele pomyślnie zrealizowanych przedsięwzięć. Priorytetowym obszarem działalności naszej gminy niezmiennie są inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej. Zakres robót na drogach był bardzo szeroki, wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe, tłuczniowo-żwirowe oraz prace remontowe i bieżące naprawy zapewniając mieszkańcom dojazd do swoich domostw, działek budowlanych, a także użytków rolnych.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na 28 drogach o łącznej długości 12,018 km.

Wykonano nawierzchnię tłuczniowo-żwirową na 12 odcinkach dróg o łącznej długości 6,389 km.

1 2
4 4

 

Zrealizowane zadania współfinansowane ze źródeł zewnętrznych:

„Remont drogi gminnej K360695 (ul. Kępowa) w km od 0+000,00 do 0+703,00 w miejscowości Jabłonka, Gmina Jabłonka”

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 506 643,00 zł. W ramach zadania wykonano kompleksowy remont zniszczonej nawierzchni na odcinku o długości 703 mb.

5 6

 

,,Remont i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Jabłonka”

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 239 737,00 zł. W ramach zadania wykonano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj.: na drodze Matlinga w Jabłonce została wykonana nawierzchnia tłuczniowa na odcinku o długości 470 mb oraz na ul. Leśnej w Jabłonce wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami na odcinku o długości 760 mb.

7 8 
9 10

 

Przebudowa drogi gminnej K360682 w Jabłonce do „Cielcowej Sośliny”

Zadanie obejmowało wzmocnienie i stabilizację podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku o długości 1,091 km. Całkowita wartość zadania wynosi 761 863,46 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Lasów Państwowych w kwocie 647 583,94 zł oraz ze środków budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 114 279,52 zł.

11 12

 

Przebudowa drogi gminnej K361556, K361509 w Zubrzycy Górnej

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres robót: stabilizacja podłoża oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni częściowo z betonu asfaltowego (350 mb) i kruszywa łamanego (2248 mb). Całkowita wartość zadania wynosi 1 993 127,67 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Lasów Państwowych w kwocie 1 793 814,90 zł oraz ze środków budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 199 312,77 zł.

13 14

 

Przebudowa drogi gminnej K361296 w Chyżnem ,,Zawodzie – Homrzyska”

Zakres robót obejmował roboty ziemne związane ze wzmocnieniem podłoża, stabilizację podłoża oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 2,485 km. Całkowita wartość zadania wynosi 3 147 050,63 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Lasów Państwowych w kwocie 2 674 993,04 zł oraz ze środków budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 472 057,59 zł.

15 16
17 18

 

Przebudowa drogi gminnej K361880, K361851 do gruntów leśnych w Lipnicy Małej "Skalnica"

Zadanie obejmowało stabilizację podłoża oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 1,99 km. Całkowita wartość zadania wynosi 2 845 495,01 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Lasów Państwowych w kwocie 2 200 000,00 zł oraz ze środków budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 645 495,01 zł.

19 20
21 22

 

Przebudowa drogi gminnej K361111 do "Bembeńskiego" w miejscowości Podwilk

Zadanie obejmowało stabilizację podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni częściowo z betonu asfaltowego (700 mb) i kruszywa łamanego (970 mb). Całkowita wartość zadania wynosi 1 225 454,54 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Lasów Państwowych w kwocie 1 041 636,36 zł oraz ze środków budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 183 818,18 zł.

23   bedzie jedno dodatkowe

 

Remont dróg gminnych nr 10550, 10549/2, 10547 wraz z wykonaniem oświetlenia i barierek koło kościoła w Zubrzycy Górnej.

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe oraz następujące roboty remontowe: wykonanie nowego ścieku z prefabrykowanych korytek betonowych, odwodnienia liniowego, nowych warstw podbudowy oraz nawierzchni asfaltowych, umocnienia skarpy płytami ażurowymi wraz z barierkami i oświetleniem.
Całkowita wartość zadania wynosi 981 894,20 zł. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu Gminy Jabłonka. Kompleksowa modernizacja dróg zapewniła komfort i bezpieczeństwo użytkowników, w szczególności parafian Zubrzycy Górnej.

24 25
26 27

 

W 2023 roku zakończono zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego – ul. Pogranicza, ul. Łąkowa, ul. Długa, ul. Galasowa w miejscowości Jabłonka” realizowane przez gminę w latach 2022–2023. W bieżącym roku oddano do użytku 861 mb przebudowanej drogi na ul. Pogranicza oraz 863 mb na ul. Długiej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

28
31 30a

 

Przebudowa drogi gminnej K360978 (ul. 1 Maja) w km od 0+341 do km 0+973 w miejscowości Jabłonka, Gmina Jabłonka

To kolejne zadanie realizowane dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace rozpoczęto w bieżącym roku i kontynuowane będą w 2024 r. Całkowita wartość zadania wynosi 664 999,99 zł, kwota dofinansowania z budżetu państwa to 531 999,00 zł, natomiast środki własne z budżetu gminy 133 000,99 zł.

 

„Remont drogi Na Dolny Koniec w miejscowości Chyżne”

W ramach zadania wykonano wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy, nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz remont odwodnienia. Całkowita wartość zadania wynosi 528 272,70 zł. Zadanie sfinansowane jest w całości ze środków budżetu Gminy Jabłonka.

chyzne 1 chyżne 2

 

Chodniki i oświetlenie uliczne

Nieodłącznym elementem infrastruktury drogowej są chodniki i oświetlenie uliczne. W 2023 roku kontynuowano zadania w tym zakresie.

We współpracy z Województwem Małopolskim zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 w m. Jabłonka na odcinku 100 w km 9+177,98 – 9+279,58 polegającej na budowie chodnika”. W jego ramach na ul. Babiogórskiej w Jabłonce wybudowano lewostronny chodnik wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na odcinku o długości 101,6 m. Całość zadania wynosi 405 906,58 zł, natomiast środki pozyskane z UMWM to 202 822,63 zł.

Kontynuowana jest również współpraca z powiatem nowotarskim w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1675K w Lipnicy Małej. W bieżącym roku rozpoczęto wieloletnią inwestycję w wyniku której powstanie 1760,75 m chodnika. Zadanie jest realizowane przez Powiat Nowotarski, natomiast Gmina Jabłonka w bieżącym roku udzieliła dotacji celowej w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na ten cel. W 2024 i 2025 roku zostaną przekazane kolejne środki finansowe w łącznej wysokości 1 600 000 zł.

32a 33
chodnik lm chodnik lm2
chodnik lm3

 

W 2023 roku powstało 30 nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Jabłonka, Podwilk, Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna. Natomiast w dalszym ciągu są kontynuowane prace w tym zakresie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych. W bieżącym roku rozpoczęto kompleksową inwestycję pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonka, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja VIII. Zadanie realizowane w latach 2023–2024, obejmuje łącznie budowę 240 punktów świetlnych w gminie tj.:

Jabłonka:

ul. Energetyków (7 lamp)
ul. Wąska i Kościuszki (18 lamp)
ul. Krakowska (pod cmentarzem) (15 lamp)
ul. Sienkiewicza i Kasprowicza (19 lamp)
ul. Piusa Jabłońskiego (2 lampy)
ul. Długa i Wspólna (22 lampy)

Podwilk – Psiarnia (7 lamp)
Podwilk – Psiarnia – obok drogi krajowej DK 7 (17 lamp)

Orawka – Marchewki (4 lampy)

Zubrzyca Górna – Zimna Dziura (67 lamp)
Zubrzyca Górna – Na Brzyzek (22 lampy)

Zubrzyca Dolna - Sołtystwo Dolne (do Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej) (40 lamp)

Ponadto w 2024 roku modernizacji zostanie poddanych 500 punktów świetlnych. Dotychczasowe oprawy sodowe lub rtęciowe zostaną wymienione na oprawy LED charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną. Zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja IX. Na ten cel pozyskano 760 000,00 zł.

34

 

Infrastruktura szkolna

W 2023 roku kontynuowano zadania mające na celu poprawę zaplecza oświatowego. Zakończono realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i hali sportowej w Jabłonce”. Całkowita wartość zadania wynosi 4 678 499,19 zł Inwestycja finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II w kwocie 3 976 724,31 zł oraz ze środków budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 701 774,88 zł

Zakres zadania obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku szkoły podstawowej oraz budynku hali sportowej z zapleczem; wymianę pokrycia dachowego na „nowej” części budynku szkoły podstawowej i hali sportowej; wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku hali sportowej; wykonanie nowej instalacji odgromowej na całym obiekcie; docieplenie stropów i skosów; wymianę instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej hali sportowej; wymianę źródła ciepła z kotła olejowego na gazowy wraz z niezbędną instalacją; wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku.

Dzięki termomodernizacji największego w gminie kompleksu szkolno-sportowego znacznie wzrosła jego efektywność energetyczna i tym samym zostały stworzone komfortowe warunki do nauki, pracy i realizacji pasji sportowych i edukacyjnych. Ponadto realizacja zadania przyniesie wymierne efekty w postaci obniżenia kosztów ogrzewania, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery.

35 36
37 38
DJI 0003
DJI 0013
39a 40
41 42
43a 44

 

Bezpieczeństwo publiczne

W 2023 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Orawce wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4. Pojazd jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 4580 litrów , zbiornik środka pianotwórczego 490 litrów oraz w autopompę o wydajności 2900 litrów/min , która umożliwia zassanie wody z głębokości 1,5 metra w czasie do 30 sekund oraz z głębokości 7,5 metra w czasie do 60 sekund. Instalacja pneumatyczna pozwala na wyjazd do akcji w ciągu 60 sekund od chwili uruchomienia silnika samochodu po 12 godzinnym postoju bez konieczności uzupełniania powietrza w zbiornikach. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 kilometrów lub 4 –godzinną prace autopompy. Dodatkowo pojazd wyposażony jest w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i siłę uciągu minimum 60 kN z liną o długości 25 metrów wraz z zabudową i zbloczem.

Całkowita wartość nowego samochodu to 1 180 800,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków:

Gminy Jabłonka - 630 800,00 zł

MSWiA - 264 000,00 zł

NFOŚiGW- 136 000,00 zł

WFOŚiGW w Krakowie - 100 000,00 zł

Województwa Małopolskiego - 45 000,00 zł

Środków własnych OSP Orawka - 5 000,00 zł

45

 

Równie ważnym aspektem ochrony przeciwpożarowej jest jej zaplecze infrastrukturalne. W 2023 roku wykonano plac z kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Zubrzycy Górnej. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w kwocie 29 000,00 zł i Gminy Jabłonka w kwocie 30 000,00 zł w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023”.

46 46a

 

Gmina Jabłonka w 2023 r. zrealizowała zadanie polegające na doposażeniu świetlic wiejskich w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”. Zakupiono modułowy podest sceniczny do budowy sceny na wydarzenia lokalnej społeczności oraz komplet nagłośnienia wraz z akcesoriami do remizy OSP w Podwilku. Świetlice wiejskie to małe centrum lokalnej kultury - miejsca stworzone z myślą o mieszkańcach przeznaczone do spędzania wolnego czasu, organizowania różnych form rekreacji, rozwijania zainteresowań i integrowania lokalnej społeczności. Wyposażenie to pozwoli na usprawnienie wydarzeń lokalnej społeczności, w tym koła gospodyń wiejskich, uczniów szkół miejscowości Podwilk, a także strażaków z OSP Podwilk. Wszystkie te grupy tworzą kapitał społeczny, który jest bazą do pozytywnych zmian w całej miejscowości.

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy.

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 4,78 km;

Do gminnej sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostało 48 budynków.

47 48

 

Działania w zakresie zaopatrzenia w wodę

W 2023 roku kontynuowano działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Rozpoczęto zadanie polegające na budowie zbiornika wyrównawczego o poj. 150 m3 wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynków użyteczności publicznej w Jabłonce.

 

Remont zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce

Dzięki zaangażowaniu i determinacji gmina została zakwalifikowana do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 300 000 zł na inwestycję pn. „Remont zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce”. W ramach inwestycji planuje się prace budowlano-konserwatorskie, które będą polegały na wymianie pokrycia z gontu na dachu, wieży kościelnej i sygnaturce oraz wymianie gontowego poszycia ścian wraz z impregnacją. Dodatkowo planuje się czyszczenie, dezynsekcję i impregnację więźby ciesielskiej dachu. Inwestycja ta pozwoli na przywrócenie dawnej świetności kulturowego dziedzictwa naszego regionu.

49 50
51