sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Informacja o dofinansowaniu z programu Europa dla Obywateli (Działanie 2.1 Partnerstwo miast) projektu dotyczącego współpracy partnerskiej

eu2022

Razem kształtujemy przyszłość UE – wspólne działania w ramach Stałej Grupy Kontaktowej

Together we shape the future of the EU - joint activities within the Permanent Contact Group

Informacja o dofinansowaniu z programu Europa dla Obywateli (Działanie 2.1 Partnerstwo miast) projektu dotyczącego współpracy partnerskiej

Projekt umożliwi spotkanie naszych obywateli, z przedstawicielami miasta partnerskiego Reichelsheim (Niemcy), Nagymanyok (Węgry), Trstena (Słowacja), Horice (Czechy) oraz Brebu (Rumunia).
Spotkanie odbędzie się w Jabłonce w dniach od 14.07.2022 do 17.07.2022 r.

Jedną z kluczowych kwestii na jakich skupi się projekt jest odpowiedź na pytanie jakie czynniki osłabiły i osłabiają nadal solidarność krajów w UE oraz co wspólnie powinniśmy zrobić w celu jej wzmocnienia. Razem doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy większej integracji, wzmocnienia solidarnego i spójnego działania w Unii Europejskiej.

Podczas projektu przeprowadzimy konferencję dotyczącą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości UE z perspektywy mieszkańców naszych gmin.

Współpraca interkulturalna zostanie nawiązana w szczególności podczas prezentacji kultury polskiej i gmin partnerskich na imprezie artystycznej V Międzynarodowy Festiwal Na Pograniczu Kultur w Jabłonce na Orawie oraz .„XXX Orawskie Lato”.

miasta partnerskie 2022

Projekt: Razem kształtujemy przyszłość UE – wspólne działania w ramach Stałej Grupy Kontaktowej

Udział: projekt umożliwił spotkanie 110 obywateli, z których 50 pochodziło z Gminy Jabłonka (Polska), 10 z Gminy Brebu (Rumunia), 10 z Miasta Reichelsheim (Niemcy), 10 z Miasta Horice (Czechy), 14 z Miasta Nagymanyok (Węgry) i 16 z Miasta Trstena (Słowacja).
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Jabłonce (Polska) w dniach od 14/07/2022 do 17/07/2022
Krótki opis: Działania w trakcie projektu wyglądały następująco:

14/07/2022

I Sesja Stałej Grupy Kontaktowej: Temat - Dyskryminacja w dostępie do kultury
Prace wdrożeniowe Grupy Roboczej - sekcja: wymiana kulturalna
Dyskusja: rola młodych ludzi w kształtowaniu przyszłości Europy: perspektywy i obawy
Warsztaty: jak rozmawiać z eurosceptykiem – metody argumentacji
Dyskusja: nienawiść, uprzedzenia i rasizm wobec migrantów i imigrantów
Debata: powody i motywacje eurosceptycyzmu
Spotkanie integracyjne

15/07/2022

Konferencja: „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość UE z perspektywy mieszkańców naszych gmin”.
II sesja Stałej Grupy Kontaktowej: temat - niska partycypacja społeczna
Prace wdrożeniowe Grupy Roboczej – sekcja: społeczeństwo demokratyczne i praworządność
Dyskusja: jak pomóc mniejszościom etnicznym w naszych gminach
Wystawa fotograficzna: wydarzenia kulturalne w naszych gminach wspierane ze środków unijnych

16/07/2022

III sesja Stałej Grupy Kontaktowej: temat - marginalizacja społeczna gmin partnerskich
Prace wdrożeniowe Grupy Roboczej - sekcja: promocja gmin
V Międzynarodowy Festiwal na Pograniczu Kultur i Targi Sztuki na Orawie
Seminarium: Historia rozwoju współpracy partnerskiej
Dyskusja: przyszłość UE – czy UE przetrwa kryzys solidarności?
Warsztaty: metody aktywizacji partycypacji społecznej w wyborach, referendach, głosowaniu
Kuchnia regionalna

17/07/2022

XXX Orawskie Lato
IV sesja Stałej Grupy Kontaktowej: temat – ograniczenia w dostępie do edukacji
Prace wdrożeniowe Grupy Roboczej - sekcja: edukacja obywatelska
Warsztaty z artystami regionalnymi - "Wymiana kulturowa szansą na rozwój gmin".
Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych – rola organizacji pozarządowych w odbudowie solidarności między krajami UE
Debata z eurosceptykami: przyszła ścieżka rozwoju UE: nacjonalistyczne zamknięcie czy kulturowa tolerancja?
Pożegnanie gości.

Informacje o projekcie