sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Przemiany polsko-słowackiej Orawy na przykładzie Gminy Jabłonka w latach 2006-2022

 interreg tatry

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskej fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

     Partner Wiodący                                                                                                                                                            Partner Projektu

        herbtrstena herb  

 

 

 

 

 

Tytuł mikrorojektu: PL: Przemiany polsko-słowackiej Orawy na przykładzie Gminy Jabłonka w latach 2006-2022 SK: Premeny poľsko-slovenskej Oravy na príklade Gminy Jabłonka v rokoch 2006-2022

 

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Numer mikroprojektu: INT/ET/TAT/1/IX/A/0352

Typ mikroprojektu: indywidualny

 

Wnioskodawca:

Gmina Jabłonka

ul. 3-go Maja 1

34-480 Jabłonka

tel.: +48 18 26 111 00 / fax.: +48 18 26 524 68

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.jablonka.pl                         

 

Partner mikroprojektu: 

Miasto Trstena www.trstena.sk

 

Termin realizacji: 07/2022 – 02/2023

Całkowita wartość mikroprojektu: 32 472,00 Euro

z tego:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 27 601,20 Euro

Budżet Państwa: 1 623,60 Euro

Wkład własny: 3 247,20 Euro

85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część środków pochodzi z budżetu państwa, czyli 5%, a pozostałe 10% jest finansowane z kosztów własnych.

 

Cel ogólny mikroprojektu: Uatrakcyjnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa przygranicznego regionu polsko słowackiej Orawy i zwiększenie jego atrakcyjności poprzez realizację wspólnych,innowacyjnych działań prowadzących do rozwoju i promocji kulturowych i przyrodniczych

wartości polsko-słowackiego pogranicza.

Mikroprojekt jest potrzebny do wykreowania aktywnego lokalnego ośrodka turystycznego, gospodarczego i kulturalnego leżącego na pograniczu polsko-słowackim. Dodatkowo ma za

zadanie pokazanie grupom docelowym Orawy, Trsteny i Jabłonki, a także turystom jakie przemiany zaszły na pograniczu polsko-słowackim dzięki wsparciu funduszy europejskich.

SK / Hlavný cieľ: Zatraktívnenie kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu poľskoslovenskiej Oravy a zvýšenie jeho úrovne prostredníctvom realizácie spoločných inovatívnych

podujatí smerujúcich k rozvoju a propagácie kultúrnych a prírodných hodnôt poľsko – slovenského pohraničia.

Mikroprojekt je potrebný na vytvorenie aktívneho miestneho turistického, hospodárskeho a kultúrneho centra na poľsko-slovenskom pohraničí. Okrem toho má za cieľ ukázať cieľovým

skupinám Orawa, Trstena a Jabłonka, ako aj turistom zmeny, ktoré nastali na poľsko-slovenskom pohraničí vďaka podpore európskych fondov.

 

Cele szczegółowe mikroprojektu: 

1. Popularyzacja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa przygranicznego regionu poprzez wspólne transgraniczne działania.

2. Zwiększenie transgranicznej integracji i budowanie wspólnej tożsamości u mieszkańców przygranicznego regionu

Nazwanie celów szczegółowych prowadzi do osiągnięcia celu głównego projektu, którym jest uatrakcyjnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu , nie tylko dla mieszkańców, ale również dla gości i turystów.

Poprzez realizację powyższych celów szczegółowych, z wykorzystaniem produktów projektu, nastąpi zwiększenie świadomości o kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie po obu stronach granicy, co będzie narzędziem promocji i rozwoju polsko-słowackiego pogranicza.

SK Špecifické ciele:

1. Propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu prostredníctvom spoločných inovatívnych podujatí.

2. Zvyšovanie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity u obyvateľov prihraničného územia.

Definované špecifické ciele smerujú k dosiahnutiu hlavného cieľa projektu , ktorým je zatraktívnenie kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu nielen pre obyvateľov, ale aj pre návštevníkov a turistov v pohraničnom území.

 

publikacja:„Gmina Jabłonka 2006-2022, Zrównoważony rozwój w świetle zrealizowanych przedsięwzięć”